Hanesion a Darlithoedd Ynys Môn: Phil Mostert a’r Gŵyl Dewi

Mawrth 14eg – Phil Mostert oedd ein tywysydd gwybodus o amgylch Ynys Môn. Roedd yn ffraeth a diddorol wrth gyflwyno llawer o ffeithiau a hanesion am ‘Mam Cymru’ e.e.Faint o enwau pentrefi a threfi  Môn sydd yn dechrau gyda ‘Llan’ ? Anfonwch eich atebion i’r Cadeirydd trwy defnyddio e-bost y Gymdeithas yn unig sef helo@cymdeithascymrylerpwl.co.uk. Bydd y cyntaf sydd yn gywir yn derbyn copi o’r gyfrol ‘Meistri’r  Awen’ (Golygydd D Ben Rees) .

Llywydd y noson , Margaret Anwyl Williams gyda Phil a Janet Mostert

Yr wythnos ganlynol cawsom ddarlith rhagorol am ‘Ann Griffiths – y ferch rhyfeddol o Dolwar Fach’ gan y Parchedig D Ben Rees. Pwy a wyr faint o emynau fyddai hi wedi eu cyfansoddi pe na bai wedi marw o gymhlethdodau rhoi genedigaeth yn 29 oed, ond mae’r rhai rydym ni’n eu ‘hadnabod, ac yn dal eu canu, yn fythgofiadwy.

Cyfarfod olaf mis Mawrth oedd cwis o dan ofal Mrs Devida Broadbent. Roedd tri tîm yn cystadlu ac fel arfer cawsom lawer o hwyl yn ystod y noson. 
Y tîm buddugol oedd Carys Jones, Norma a Rod Owen, a Mair ac Idris Roberts ac fe gafodd pob un  wŷ Pasg yn wobr.

Ar ddechrau mis Chwefror cawsom ddarlith am awdl buddugol Eisteddfod Genedlaethol Llangefni (1957) gan Gwilym Tilsley , ‘Cwm Carnedd’ oedd wedi proffwydo dirwyiad yng Nghymreictod cefn gwlad yn y dyfodol.
Un o gyfarfodydd mwyaf boblogaidd yn rhaglen Y Gymdeithas yw cael ‘Crempoga’ yn nhŷ un o’n Is-Lywyddion, Dr Pat Williams. Unwaith eto cafwyd prynhawn bendigedig ar Ddydd Mawrth Ynyd a mwynhau y crempogau.

Nos Sadwrn , Chwefror 25ain bu Cymdeithas Cymry Lerpwl a’r Gymdeithas Lenyddol Bethel yn dathlu Gŵyl Dewi. Y gŵr gwadd oedd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor.

cyCymraeg